Ruh Sağlığı Çalışmaları

Özgür Renkler Derneği, LGBTİ+’ların ruh sağlığını, ruh sağlığı ve ilişkili faktörleri incelemeyi, bu incelemeler sonucunda iyilik hallerini güçlendirecek bireysel, toplumsal ve politik önerilerde bulunmayı önemsemektedir.

Bursa yerelinde yapılan “Bursa’da Yaşayan LGBTİ+’ların Yaşam Deneyimleri ve Ruh Sağlığı Araştırma Raporu” LGBTİ+’lar üzerine yapılan diğer çalışmalardan farklı olarak LGBTİ+’ları üzerine çalışacak bir grup olarak ele almamıştır. Rapor, LGBTİ+’larla beraber çalışması, birlikte üretmesi ve işbirliği içinde olması açısından oldukça kıymetlidir.
Bursa’da yaşayan LGBTİ+’lara yönelik ayrımcılığı aile, eğitim, iş, hukuk ve medya gibi alanlarda ayrı ayrı incelemiş ve ayrımcılığın psikolojik yansımaları hakkında söz üretmiştir. Yürütülen çalışmada katılımcıların psikolojik semptomları beş boyutta (anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon ve hostile) incelenmiş, psikolojik dayanıklılıkları, bireye ve algılanan gruba yönelik ayrımcılık düzeyleri ölçülmüştür.

Raporda yaşam pratikleri Bursa’da yaşam, özbakım pratikleri ve açılma pratikleri şeklinde üç farklı başlıkta çalışılmıştır. Katılımcılarla birlikte üretilen bu bilgiler analiz edilmiş, “özne”nin sesini duymayı sağlayacak şekilde açık uçlu sorularla ifade alanını güçlendirmiştir.

Yerelde yapılan bu çalışma diğer dernekler için bir örnek olmuş, bu çalışmadan sonra diğer LGBTİ+ derneklerinin de ruh sağlığı alanında çalışmalar yaparak bu alana katkı sunmasına motivasyon sağlamıştır.

Yerelde yapılan bu çalışmayı çeşitlendirmek, LGBTİ+’ların ruh sağlığı ile ilişkili diğer faktörleri de incelemeye yönelik bir ihtiyaç doğurmuştur. Bu bağlamda Özgür Renkler, çeşitli araç ve yöntemlerle Bursa’da yaşayan LGBTİ+’ların ruh sağlığını izlemeye devam etmektedir. Yerelde yapılan çalışmaları ulusala taşımak konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.
X